1445 Washington Road Suite 400 Washington, PA 15301 (412)281-1300